Đối với người quản lý:
- Không biết được tình hình công việc của nhân viên mình, việc theo dõi công việc tiến độ của nhân viên rất khó khăn.
- Không biết được hiện tại ai làm gì, tiến độ thực hiện công việc đến đâu.
- Dễ xảy ra trường hợp giao việc chồng chéo, báo cáo của nhân viên không đúng thực tế.
- Tra cứu thông tin khó khăn với một khối lượng giấy tờ khổng lồ.
- Giảm năng suất, hiệu quả lao động.
Đối với nhân viên:
- Không quản lý được khối lượng công việc của mình.
- Không quản lý được tiến độ hoàn thành của từng công việc.
- Khối lượng giấy tờ khổng lồ khó tra cứu.
- Giảm năng suất, hiệu quả lao động.