Phần mềm đã được ứng dụng thành công tại một số cơ quan sau:
+ Đại học Dân lập Hải Phòng (www.hpu.edu.vn)
+ Dự án phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam (tổng cục Du lịch)

+ Học viện Tài chính

+ Học viện Quản lý Giáo dục

+ Hàng trăm trường học cấp TH, THCS, THPT trên toàn quốc